Podmínky použití

Tyto podmínky použití (dále jen „podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Foosballovým sportovním klubem, Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek 1, IČO: 27030601, DIČ: CZ27030601 (dále jen „poskytovatel“), na straně jedné a uživatelem na straně druhé vzniklé v souvislosti nebo na základě užívání služby poskytované poskytovatelem a užívané uživatelem prostřednictvím internetového portálu poskytovatele www.ligovyportal.cz a to v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel svou registrací na internetovém portálu www.ligovyportal.cz stvrzuje, že se ještě před samotnou registrací seznámil s podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.

 

1. Základní ustanovení

Poskytovatel:

Foosballový sportovní klub, z. s.
Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek 1,
IČO: 27030601,
DIČ: CZ27030601
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L 7083

 

Uživatel:

Uživatel je jednotlivec nebo jednotlivá organizace, klub, zařízení apod.

Jednotlivec je fyzická osoba, kterápo své registraci na portál je povinna uhradit poplatek za svou účast v lize a žebříčcích, za přístup do systému a použití mobilní aplikace jako členský příspěvek, který je osvobozen od daně z příjmů dle § 19 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se jedná o plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně v souladu s ustanovením § 61 písm. a) zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy občanských sdružení. Jednotlivec se tímto stává tzv. „ligovým člen“ poskytovatele v souladu se stanovami poskytovatele. Výjimky z povinnosti hradit poplatek v rámci tzv. zkušební doby jsou uvedeny u jednotlivých typů sportů.

Jednotlivá organizace, klub, zařízení apod. je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, nebo je právnickou osobou nezaloženou za účelem dosažení zisku (např. spolek, nadace, obecně prospěšná společnost apod.). Jednotlivá organizace, klub, zařízení apod. je při své registraci na portál povinna uhradit registrační poplatek za hrací místo do systému portálu (tím umožní účast svých členů, uživatelů, návštěvníků apod. v lize, turnajích a žebříčcích, dále získá přístup na organizaci ligy, turnajů a žebříčků, získá možnost využití mobilní aplikace a obdrží propagační materiály) v souladu s ustanovením § 61 písm. d) zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož se jedná o poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickou osobou, která nebyla založena za účelem podnikání (poskytovatel), osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost (jednotlivé organizace, kluby, zařízení apod.), což je plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně. Výjimky z povinnosti hradit poplatek v rámci tzv. zkušební doby jsou stanoveny u jednotlivých typů sportů a uživatelů individuálně.

 

Uživatel svou registrací potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě registrace.

Uživatel si je vědom, že svou registrací mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů poskytovatele nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Uživatel při registraci předává poskytovateli své kontaktní údaje nutné pro registraci, popřípadě údaje nutné pro vystavení potvrzení o zaplacení poplatku.

2. Uživatelský účet

Na základě registrace uživatele provedené na portále může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět přihlášení do disciplín v jednotlivých hracích místech v jednotlivých sportech (dále jen „uživatelský účet“). Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

Při registraci na portále je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku ztráty hesla či jiných přístupových údajů k uživatelskému účtu. Rovněž neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku úhrady poplatku učiněné omylem nebo platby vylákané v podvodném či jiném nekalém úmyslu.

Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu neoprávněným třetím osobám.

Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti při své účasti v jednotlivých sportech (včetně podmínek použití).

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. Systém registrace

Registrace uživatele se děje prostřednictvím internetového portálu na www.ligovyportal.cz (dále jen „portál").

Registrovat se je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Registrací uživatel jednotlivá organizace, klub, zařízení apod. zakládá v jím zvoleném sportu/ zvolených sportech hrací místo/ místa a v něm jednotlivé disciplíny dle nabídky poskytovatele.

Registrací se uživatel jednotlivec přihlašuje do jím zvolené disciplíny/ zvolených disciplín ve zvoleném hracím místě/ zvolených hracích místech v daném sportu/ daných sportech.

Veškeré registrace provedené prostřednictvím portálu jsou závazné. Tzv. zkušební doba, po níž lze užívat portál, ale úhrada poplatku se posouvá až po ukončení zkušení doby, kdy se uživatel rozhodne i nadále využívat portál, je vždy stanovena pro jednotlivé sporty a uživatele individuálně. Provedením registrace uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci nebo jím zvolenou disciplínu/ zvolené disciplíny ve zvoleném hracím místě/ zvolených hracích místech v daném sportu/ daných sportech, případně hrací místo/ hrací místa, pokud uživatel jednotlivá organizace, klub, zařízení apod. neodpovídá předem poskytovatelem nastaveným kritériím pro možnost registrace nebo založení hracího místa či disciplíny nebo uživatele jednotlivec neodpovídá předem poskytovatelem nastaveným kritériím pro možnost registrace a účasti v jím zvolené disciplíně/ zvolených disciplín ve zvoleném hracím místě/ zvolených hracích místech v daném sportu/ daných sportech. V případě, že tato situace nastane, poskytovatel se zavazuje neprodleně kontaktovat uživatele za účelem dohody o dalším postupu.

Uživatel hradí poplatek ve výši, jež je platná v okamžiku přihlášení do jím zvolené disciplíny/ zvolených disciplín ve zvoleném hracím místě/ zvolených hracích místech v daném sportu/ daných sportech. 

4. Podmínky úhrady poplatku

Při úhradě poplatku se poskytovatel zavazuje vystavit doklad o úhradě se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

V případě platby hotově zástupci poskytovatele je uživatel oprávněn využívat portál okamžitě od své registrace.

V případě on-line platby (prostřednictvím platebního portálu GoPay) je uživatel okamžitě oprávněn využívat portál.

V případě platby převodem je uživatel oprávněn využívat portál po přijetí této platby na účet poskytovatele.

Portál je uživateli zpřístupněn již okamžikem registrace, užívání portálu (u uživatele jednotlivé organizace, klubu, zařízení apod. se jedná o založení hracího místa či disciplíny, u uživatele jednotlivce se jedná o jeho účast v jím zvolené disciplíně/ zvolených disciplín ve zvoleném hracím místě/ zvolených hracích místech v daném sportu/ daných sportech) je uživateli zpřístupněno po uhrazení poplatku. Výjimku tvoří tzv. zkušební doba, po níž lze užívat portál, ale úhrada poplatku se posouvá až po ukončení zkušení doby, kdy se uživatel rozhodne i nadále využívat portál, a tato je vždy stanovena pro jednotlivé sporty a uživatele individuálně.

Na portálu je vždy uvedena aktuální a platná výše poplatků.

Poplatky se hradí vždy za určité období (sezónu), která je stanovena individuálně pro každý sport či hrací místo či disciplínu. 

5. Zánik členství jednotlivce

Jednotlivecje po své registraci na portále povinen uhradit poplatek za svou účast v lize a žebříčcích, za přístup do systému a použití mobilní aplikace. Tento poplatek je členský příspěvek. Jednotlivec se tímto stává tzv. „ligovým člen“ poskytovatele v souladu se stanovami poskytovatele, kdy ligové členství u poskytovatele vzniká přihlášením se do ligové soutěže pořádané poskytovatelem a řádným zaplacením členského ligového příspěvku.

Ligové členství u poskytovatele zaniká:

−     doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi (na adresu poskytovatele viz výše),
−     vyloučením člena předsedou pro neplnění základních povinností,
−     nezaplacením členského příspěvku,
−     úmrtím člena,
−     zánikem poskytovatele.

 

Zánik členství jednotlivce se neřídí ustanoveními občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy spotřebitelem, neboť mezi poskytovatelem a jednotlivcem není vztah spotřebitel x prodávající, ale vztah spolku (sportovního klubu – neziskové organizace) a jejího člena, který se řídí platnými stanovami spolku registrovanými ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L 7083. 

6. Odstoupení (ukončení) od poskytování služeb jednotlivou organizací, klubem, zařízením apod.

Jednotlivá organizace, klub, zařízení apod. nemůže odstoupit od poskytování služeb, nemůže-li službu vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržela, to v případě dodání služby znamená, že nelze odstoupit od poskytování služeb, pokud jednotlivá organizace, klub, zařízení apod. začala službu využívat (byly zadány výsledky minimálně jednoho zápasu v dané zakoupené službě). To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady služby,

b) použila-li jednotlivá organizace, klub, zařízení apod. službu ještě před objevením vady,

c) nezpůsobila-li jednotlivá organizace, klub, zařízení apod. nemožnost vrácení služby v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

Neoznámila-li jednotlivá organizace, klub, zařízení apod. vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od poskytování služeb. 

7. Reklamace

Uživatel je oprávněn reklamovat chybně provedenou registraci či mimořádné události, k nimž došlo v souvislosti s činností a fungováním ligového portálu, a to ve lhůtě do 30 dní od události, která je předmětem reklamace. Reklamace se provádí tak, že uživatel zašle příslušné oznámení v prostředí portálu či na kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele (info@ligovyportal.cz).

Po obdržení reklamace provede poskytovatel šetření za účelem zjištění její oprávněnosti. Do 30 dnů po obdržení reklamace je poskytovatel povinen sdělit uživateli výsledky svého šetření a stanovisko k reklamaci. V případě oprávněné reklamace je poskytovatel povinen přijmout a provést nápravná opatření.

Poskytovatel je oprávněn omezit dispozici uživatele se službou, která je předmětem reklamace ze strany uživatele, na dobu do vyřízení této reklamace. V případě reklamace platební transakce je uživatel povinen na žádost poskytovatele poskytnout do pěti pracovních dnů veškeré relevantní informace a podklady, zejména pak elektronické, případně jiné záznamy o uskutečněné komunikaci, týkající se takové platební transakce, a včetně případného vyjádření uživatele k průběhu takové platební transakce. 

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatele, a to pro účely realizace práv a povinností z registrace (ligového členství dle stanov poskytovatele) a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a dalších sdělení poskytovatelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala provedení registrace (vznik ligového členství dle stanov poskytovatele).

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

9. Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky použití jsou platné od 1.10.2015. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky použití bez předchozího upozornění.